The year of foundation: 1992.

Problems: the information support of the concept of a national medicines working out, national standardization of medicines, domestic manufacturers in the pharmaceutical industry The field of science: pharmaceutical.

Periodicity: 4 times a year.

Languages: Ukrainian, Russian, English.

Founders: Ukrainian scientific Pharmacopoeial center for quality of medicines; State Scientific Center of Drug and Medical Products, Zaporozhye State Medical University.

Chief editor: Georgiyevskii Viktor Petrovich, corresponding member National Academy of Science of Ukraine

Members of the editorial board: Almakayeva L., Andronati S., Asmolova N., Blazheyevskiy M., Borschevska M., Bunyatyan N., Chayka L., Georgiyevskiy G., Godovalnikov G., Gryzodub A., Gudzenko A., Dzalilov H., Dmitriieva M., Zagoryi V., Zinchenko O., Kazarinov N., Kalanyuk T., Kerimov Y., Kovalenko S., Kotov A., Koshevoy O., Kresyun V., Leontiev D., Litvinenko V., Lyapunov N., Mazur I., Maslova N., Mironov A., Nemchenko A.S., Oganesyan E., Pechayev V., Piven O., Tulegenova A., Shapovalov V., Shapovalova V., Vasyuk S., Vovk A.

Editorial board address: Astronomicheskaya 33, Kharkov city, 61085 Ukraine.

Tel.: +38 (057) 719 06 02.

E-mail: pharmacomeditor@gmail.com

Lukianova Iryna