3 – 4 грудня 2009 р в Страсбурзі в Європейському Директорат за якістю медичних препаратів (EDQM) відбулося Засідання національних Фармакопей / регуляторних органів країн – спостерігачів Комісії європейської фармакопеї.

У засіданні взяв участь Фармакопійний Центр України. Доповідь на тему "Державна Фармакопея України: досягнення і проблеми" представила Вчений секретар Фармакопейного Центру Товмасян Е.К.

3-4 грудня 2009 року в Страсбурзі в Євро-ському Директорат за якістю медіцінскіхпрепаратов (EDQM) відбулося Засідання на-нальних Фармакопей / регуляторних орга-нів країн-спостерігачів Комісії Европей-ської Фармакопеі.Заседаніе покликане було вирішити такі по-тання: надати країнам -наблюдателям інфор-мацію: – про діяльність Директорату і европейскіхрегуляторних органів з контролю качествамедіцінскіх препаратів; – про роботу Європейської Фармакопеї (спеці-Фіка роботи над монографіями, плани раз-ництва нових статей і ін.); – про атестацію та виробництві стандартнихобразцов хімічних і біологічних суб-станцій; – про систему сертифікації субстанцій на со-відповідність монографій ЕФ; – про роль і роботі мережі лабораторій ОМСL; – про роботу Ради Європи зі створення Кон-венції по боротьбі з фальсифікацією міді-цинских продуктів і аналогічними Престо-полонених, становлять загрозу загально-ного здоров'ю; з'ясування статусу ЕФ в країнах-наблю так-телях; обговорення проблем країн-спостерігачів іопределеніе шляхів подальшого сотрудниче-ства і взаімопомощі.В засіданні прийняв участь Украінскійнаучний фармакопейний центр якості ле-карственних засобів (далі Фармакопейнийцентр), який з 1998 року представляє Укра-іну в EDQM.От країн-спостерігачів з доповідями виступила-пили представники Вірменії, Австралії, Бра-зіліі, Білорусії, Казахстану, Російської Федерації, України і США.Доклад на тему «Державна Фармако-пея України: досягнення і проблеми »пред-ставила Вчений секретар Фармакопейногоцентра Товмасян Е.К. У доповіді були освітлений-ни історія створення ДФУ, її статус в країні, структура статей ДФУ, статус ЕФ в Україні, національні розділи ДФУ з валідації ана-літичних методик, стандартизації ЕКСТІЛ-поральних і готових лікарських засобів, інші напрямки діяльності Фармако-Пейн центру , зокрема, система созданіяфармакопейних стандартних зразків та про-грами професійного тестування ла-бораторій з контролю якості лікарських-них средств.Діректорат EDQM високо оцінив работуФармакопейного центра.В ході засідання були проведені плідний-ні переговори щодо подальшого сотрудниче-ству ДФУ і EDQM. Намічено шляхи спів-пра Державної Фармакопеї УкраїниЗ Британської Фармакопей.