ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Версія для скачування

Загальні вимоги

1. Редакція журналу приймає до розгляду аналітичні статті з актуальних питань розвитку науки та інноваційної діяльності у фармацевтичній галузі як в Україні, так і у світі.

2. У журналі також друкуються інформаційні повідомлення про ювілейні дати, пам'ятні та видатні події у сфері фармації.

3. Статті піддаються науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи. Також за результатами наукового рецензування статті можуть бути повернені авторам на доопрацювання. Відправлені авторам на доопрацювання і виправлення статті слід повернути до редакції не пізніше ніж за 7 днів після отримання.

4. Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

5. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей, яка не спотворює їхнього змісту.

6. Матеріали статей та коректура авторам не повертаються.

7. Публікація матеріалів у науково-практичному журналі «Фармаком» платна. Вартість розміщення статті – 59 грн / 1 стор. у Word. Якщо публікація термінова, оплата здійснюється за подвійним тарифом.

8. Оплата здійснюється після рецензування статей і їх схвалення до друку, про що авторів повідомляють додатково.

9. Робота подається українською, російською або англійською мовою, в 2‑х примірниках, підписаних усіма авторами, а також в електронному варіанті електронною поштою або на електронному носії).

10. До статті має додаватися заява автора (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях), і експертний висновок про можливість публікації у відкритій пресі.

11. Відповідальність за достовірність інформації в публікаціях несуть автори.

12. Оригінали статей і рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року після виходу відповідного номера.

 

Структура і зміст статті

1. УДК (на початку статті в лівому верхньому куті).

2. Назва статті мовою статті (рядковими літерами жирним шрифтом).

3. Прізвище І.Б., Прізвище І.Б. …. мовою статті.

4. Назва організації або установи, де працює(ють) автор(и), мовою статті.

5. Резюме мовою статті (250‑300 слів). У резюме слід відобразити мету статті, постановку проблеми, основні висновки. При складанні резюме рекомендується дотримуватися вимог ДСТУ 7.9‑95.

6. Ключові слова (5‑8 слів).

7. Основний текст статті. Рекомендується структурувати роботу за допомогою підзаголовків. Стаття може містити такі елементи:

  • Вступ (слово «Вступ» писати не обов'язково): містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких засноване розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим і присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановку задачі);
  • Матеріали і методи досліджень: викладають основний матеріал дослідження;
  • Результати досліджень і їх обговорення: наводять обґрунтування отриманих наукових результатів. У даному розділі слід уникати прямого повторення даних з таблиць. Обговорення результатів необхідно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо досліджуваного питання. Інакше кажучи, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.
  • Висновки: наводять висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

8. Література: список використаних джерел інформації, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015. Список літератури надається в порядку цитування джерел у статті. У тексті посилання на використані джерела нумеруються в порядку появи і позначаються в квадратних дужках [1, 2, 3-10].

9. Переклад на англійську та російську мову заголовка статті, П.І.Б. авторів, назв організацій і ключових слів.

10. Розширене резюме англійською мовою (250-300 слів).

11. Відомості про авторів мовою статті, що містять:

  • П.І.Б. усіх авторів (повністю, без скорочень);
  • назву посади, наукове звання (із зазначенням року), науковий ступінь (із зазначенням року);
  • місце роботи;
  • робочу адресу, контактні телефон та e-mail для листування (дані не публікуються в журналі).

 

Вимоги до оформлення тексту

1. Формат сторінки – А4, книжкова.

2. Шрифт – Times New Roman.

3. Розмір шрифту – 14.

4. Інтервал – 2.0.

5. Вирівнювання – по ширині.

6. Поля документа – 2.5 мм.

7. Обсяг – не більше 15 сторінок (без урахування резюме).

8. Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані.

9. Скорочення і умовні позначення, крім загальновживаних у наукових і технічних текстах, застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

10. Усі вимірювання подаються в системі одиниць СІ.

11. Усі абревіатури мають бути розшифровані при першому згадуванні.

12. У числах, які представляють собою десяткові дроби, цілі числа від дробової частини слід відокремлювати точкою.

13. Комп'ютерний набір статті має виконуватися в текстовому редакторі MS Word 97, під час написання в іншій версії – у форматі «rtf».

14. Формули мають бути набрані в редакторі формул, вбудованому в MS Word (Microsoft Equation).

Звертаємо увагу авторів, що при використанні ними формату «docx» деякі символи можуть бути втрачені при редакційній обробці.

 

Оформлення малюнків/таблиць

1. Ілюстрації мають бути виконані на професійному рівні, відповідати основному змісту статті й мають бути підписані.

2. Малюнки/таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання.

3. Посилання на таблиці і малюнки наводяться в тексті статті як (Табл. 1, Рис. 1).

4. Графіки, діаграми та ін. рекомендується будувати в табличному редакторі Excel 97. Якщо є ілюстративний матеріал, створений за допомогою інших програм, зображення необхідно подавати у векторному форматі WMF.

5. На графіку мають бути позначені експериментальні точки.

6. Фотографії, файли з растровими зображеннями мають бути високої якості, не повинні мати дефектів (подряпини, плями, погана різкість, муар тощо). Формати файлів – «tiff», «bmp».

7. Криві, виконані на різних самописцях, мають бути роздруковані на білих аркушах без сітки.

8. Структурні хімічні формули обов'язково мають бути набрані в спеціалізованих програмах типу ChemWin і надані у векторному форматі «wmf».

9. Різні види ілюстративного матеріалу не мають дублювати один одного.

 

Вимоги до публікацій у розділ "Дискусійний форум"
Статті, що пропонуються у розділ "Дискусійний форум", повинні містити резюме (40-100 слів), основний текст (макс. 3000 слів) і список літературних джерел. Основний текст не має поділятися на підрозділи. Допускається не більше 6 таблиць і графиків (сумарно). Статті, що публікуються у даному розделі, не обов'язково відображають думку редакторів, редакційної колегії та видавця. Крім вийняткових випадків, статті не підлягають науковому рецензуванню і публікуються "як є" з незначними редакційними правками".

 

При невиконанні зазначених вимог статті розглядатися не будуть.

 

Приклад заяви

Головному редактору журналу "Фармаком"

д.фарм.н. Леонтьєву Д.А.

 

ЗАЯВА

 

Цим засвідчую, що стаття, надана для публікації у науково-практичному журналі «Фармаком» (далі – «Фармаком») на тему «___», (__ стор.) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не знаходиться на розгляді в інших журналах. Я ознайомився(лася) з вимогами до подання й оформлення наукових статей до журналу та даю згоду на публікацію статті у наступному номері «Фармакома».

 

«__» _________ 20__ р.                                                                         П.І.Б.